81-198, Pogórze

Gdynia, Trójmiasto, Pomorskie

Telefon: +48 501-595-153

E-mail: zapytania@setlight.pl

Home / Projekty UE 


Dzięki realizacji niniejszego projektu do oferty Wnioskodawcy wdrożona zostanie nowa innowacyjna „Usługa BLACKTRAX”.Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do wdrożenia usługi. Całkowite nakłady inwestycyjne w ramach niniejszego projektu wynoszą 2 458 670,37 PLN. Koszty kwalifikowalne wynoszą 1 998 919,00 PLN. Pokryte zostaną częściowo z dotacji oraz ze środków własnych Wnioskodawcy. Przewiduje się sfinansowanie wkładu własnego środkami własnymi przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wnioskowanego projektu wynosi 1 099 405,45 PLN, co stanowi 55,00% kosztów kwalifikowanych projektu. 

...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.11.2017r.


TREŚĆ ZAPYTANIA: